Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α
Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ
Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ
Μ Α Θ Η Τ Ω Ν
Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν ,
Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν & Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν

Τ Ρ Ι Τ Η 4 Μ Α Ϊ Ο Υ 2010

Π Α Π Α Ρ Ι Σ Β Α 21:00

για την απεργία της τετάρτης 5 μαϊου κι
εν οψει των επόμενων κινητοποιήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: